Europe in the world

What is your perception of the European Union enlargement process?
2 years 13 weeks ago
Carlo Jansen
31 December, 2008 - 00:05
40

Zie je wat ik bedoel: tracht eerst een coherent beleid te voeren vooraleer je dit nog bemoeilijkt door extra partners te betrekken.

Ik ben er van overtuigd dat zeer veel zeer bekwame Euro-medewerkers zelf hun weg niet meer vinden in het "Euro-bos" van vandaag.

Laat staan dat wij als burger onze weg zouden vinden.

(en let op: dit los je niet op door nog eens een nieuwe internet-site te laten ontwikkelen voor veel geld, Europa is momenteel nog altijd "iets kunstmatif, iets artificieel, plastiek..., niet van vlees en bloed)

2 years 13 weeks ago
Carlo Jansen
30 December, 2008 - 23:58
39

Waarom uitbreiden? om nog meer Euro-ambtenaren in Brussel te hebben, voor het persoonlijke prestige van Europa-functionarissen

Zouden we er eerst niet voor zorgen dat onze huidige Europese structuren perfomant en transparant worden

(want maakt u geen illusie, op dit moment zijn ze dit zeker niet, althans zo ervaar ik dat en samen met mij heel veel brave burgers.)

Wat zien we nu van Europa: parlementsleden die elke maand met hebben en houden van Brussel naar Straatsburg verhuizen en terug, toppunt van efficientie zou ik zo denken. Als we dat in een bedrijf zouden doen zou dat bedrijf binnen de korste keren zijn concurrentiekracht volledig verloren hebben

(heeft iemand ooit de berekening gemaakt wat dit aan extra CO² en "fijn stof" genereert)

En dit terwijl iedereen onder het mom van "red de wereld" bijna gedwonen wordt om dagelijks de fiets te nemen (want het openbaar vervoer funcioneert ook maar matig als je niet in een groot stad woont)

2 years 14 weeks ago
FEB-VBO
23 December, 2008 - 18:20
38

In zijn Focus uitbreiding van 2005 (http://www.vbo-feb.be/index.html?page=67&lang=nl), onderstreepte het VBO al de positieve gevolgen van de uitbreiding van 2004 voor Belgische bedrijven en voor de Europese economie in het algemeen.
Het steunt de conclusies van het verslag van de Europese Commissie van november 2008 dat de positieve effecten van de uitbreiding aantoont en vraagt de Overheid om de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers uit nieuwe lidstaten op te heffen. Uit het verslag van de Commissie blijkt :
• een positieve algemene economische impact op de oudere lidstaten (met name op de groei en de werkgelegenheid).
• de werknemersstromen namen af en op de arbeidsmarkten werd geen enkele ernstige verstoring vastgesteld.
• de weerslag op de lonen en de werkloosheid in de gastlanden bleek nihil te zijn
• er wordt ook vastgesteld dat de mensen de neiging hebben terug te keren naar hun land van herkomst.

Volgens de Commissie zijn de beperkingen dus niet meer gerechtvaardigd. 11 lidstaten van de EU-15 hebben hun grenzen opengesteld voor de acht staten die in mei 2004 zijn toegetreden tot de EU. Alleen Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en België houden nog vast aan overgangsmaatregelen. Tien staten van de EU-25 hebben de Bulgaren en de Roemenen vrije toegang gegeven tot hun arbeidsmarkt zodra ze op 1 januari 2007 toetraden tot de EU. De Belgische regering overweegt echter om voor die twee landen de overgangsmaatregelen te verlengen. Het VBO heeft van bij de toetreding van de nieuwe staten de EU aanbevolen om het beginsel van vrij verkeer van de werknemers in acht te nemen. Op basis van het verslag van de Commissie dringt het VBO er nogmaals aan op aan bij de Overheid om de overgangsmaatregelen zo spoedig mogelijk op te heffen, ook voor Roemenië en Bulgarije. Vandaag blijkt immers opnieuw dat de openstelling van de grenzen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten een positieve impact heeft op de economie en de arbeidsmarkt van de gastlanden.
De uitbreiding van de EU van 15 tot 27 lidstaten creëert de voorwaarden voor een versterkte interne markt, maar er zijn wellicht beperkingen aan een versneld proces van uitbreiding van de EU. Wil de EU geopolitiek sterk staan, dan mogen de lidstaten niet té heterogeen zijn. Immers, op institutioneel vlak werkt de EU slechts op een efficiënte manier wanneer het niveau van de lidstaten min of meer gelijk loopt.

Op dit ogenblik is het noodzakelijk om de uitbreidingen van 1 mei 2004 en 1 januari 2007 te verteren en om de bestaande Unie te versterken vooraleer ze verder uit te breiden. Het is ook van cruciaal belang dat het Lissabonverdrag geratificeerd word vooraleer men aan nieuwe uitbreidingen denkt.

Dit neemt niet weg dat, in het kader van goed nabuurschap, op korte termijn economische samenwerkingsverbanden met aangrenzende landen versterkt worden.

2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 21:17
37

OK zoals het nu is, maar Turkije hoort wat mij betreft niet bij de EU. Dit land ligt slechts met 3% in Europa.

2 years 15 weeks ago
student P VDK
20 December, 2008 - 00:04
36

En met betrekking tot diegene die Europa vergeleek met Napoleon en de Romeinen; luister naar Barosso over de Europese Unie als 'empire'. Hij geeft duidelijk het verschil aan.

http://nl.youtube.com/watch?v=kNNyFoJ12i8

2 years 15 weeks ago
student P VDK
20 December, 2008 - 00:01
35

Naar aanleiding van de val van de muur werden in het jaar 1993 de Kopenhagencriteria voor de uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten opgesteld. Kandidaat-lidstaten moeten beschikken over stabiele instellingen, de democratie en de mensenrechten respecteren, overschakelen naar een markteconomie, het acquis communautaire overnemen en een Europees land zijn. Tien jaar later vervoegden 10 nieuwe staten de Europese Unie. Sinds kort zijn ook Bulgarije en Roemenie toegetreden. In sommige lidstaten is er een vlotte reconversie naar een democratische samenleving, in andere loopt het ‘stroever’. Zo misliep Bulgarije nog niet zo lang geleden 220 miljoen euro aan Europese steunfondsen omdat de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie (die er welig tiert) en de juridische hervormingen van het bestuur en de rechtspraak stilgevallen zijn. Hoewel in sommige van die Oost-Europese staten slechts gedeeltelijk voldaan was aan de Kopenhagencriteria, heeft men die landen tot de Europese Unie toegelaten, deels omdat het uitbreidingsproces een eigen dynamiek op gang had gebracht dat men nog moeilijk kon stoppen, deels omdat de Europese Unie stabiliteit wou aan haar grenzen en deels omwille de vraag voor een ‘terugkeer naar Europa’. De Europese Unie telt nu 27 lidstaten, maar haar besluitvormingsprocedure is daar niet aan aangepast (hoewel in het gefaalde verdrag van Nice wel met de uitbreiding rekening is gehouden, ‘dank u’ Chirac). De jure, en nog meer de facto, moet er in vele beleidsdomeinen met unanimiteit gestemd worden. Met 6 ging dat, met 15 misschien ook nog wel, maar met 27 dreigen de Europese instellingen om de zoveel tijd te blokkeren. Voordat de Europese Unie zich dus nog waagt aan verdere uitbreidingen moet de besluitvormingsprocedure gewijzigd worden; meer medebeslissing dus. Het is dus wachten op (een reïncarnatie van?) een Hervormingsverdrag, ondertussen kan een Europa met 2 snelheden heil brengen. Eerst dus ‘uitdiepen’, dan uitbreiden.

Na een ‘uitdieping’ zou de Europese Unie, mits voldaan is aan de Kopenhagencriteria, in principe kunnen uitbreiden naar het oosten. Zo kan uiteindelijk elke staat die ten dele binnen ‘Europa’ ligt, lid worden. Maar tot waar reikt (het idee) Europa: West-Europa, de wodka-grens, de grens met Rusland of toch maar ineens de Oeral? En ultiem, wie zijn wij Europeanen? Van de uitbreidingsklas van 2004 kan men zeggen dat het Europese landen zijn. Ijsland, Noorwegen, de Balkan en Zwitserland zou ook logisch zijn. Maar met Bulgarije en Roemenie lijkt me nu toch (veranderingen kunnen, gelukkig maar) de ideële grens overschreden. De oude grens met de Oosterse orthodox-islamitische wereld manifesteert zich in een ander denken, cultuur, maatschappij, geschiedenis (het mystieke, de sterke man, groepsdenken, vervlechting van Kerk en Staat). In Bulgarije en Roemenie is de maatschappij eerder gevormd door de Turkse en Russische wereld, dan door Europa. Turkije is de brug tussen oost en west, maar misschien een brug te ver. Maatschappelijk, cultureel, historisch, religieus, maar ook geografisch kan men het Europees karakter van het land betwijfelen. Willen we wel zo’n groot Aziatisch land (dat grenst aan Syrië, Irak en Iran), met zo’n grote islamitische bevolking, met zo’n sterk leger, dat de Koerden onderdrukt, mensenrechten schendt en Noord-Cyprus ‘bezet’ bij de Europese Unie? Toch geen nieuw Polen of VK die onze instellingen af en toe blokkeren! Langs de andere kant heeft Europa met Turkije een strategisch bruggenhoofd in het Midden-Oosten, kunnen we belangrijke mensenrechten-/ democratiserings- en andere hervormingen sneller doorvoeren en een hele regio stabiliseren. Bovendien beloven we Turkije al sinds 1963 lidmaatschap op lange termijn en hebben ze met het oog daarop al vele hervormingen doorgevoerd; het zou dus niet netjes zijn moesten we nu de boot afhouden. Nog meer; het land is al decennialang een trouwe NAVO-partner en lid van de Raad van Europa, een economisch groeiland en sinds 1996 is er zelfs een douane-unie met de Europese Unie. Op lange termijn zal Turkije, hoewel niet echt Europees, voldoen aan de Kopenhagencriteria en waarschijnlijk ook toetreden.

Elke ‘Europese’ staat kan potentieel voldoen aan de Kopenhagencriteria, maar moeten ze daarom, ongeacht de grote verschillen, allemaal opgenomen worden in onze Unie, zijn daar geen andere organen voor (Sarkozy)? De Europese Unie heeft het al zeer moeilijk om de hearts and minds of the people te veroveren. In een uitgebreide unie dreigt de Europese identiteit, waar nu al weinig overeenstemming over is, verder te vervagen en zullen de burgers, die er zich niet meer in herkennen, zich nog meer afkeren van het mooie project dat de Europese Unie is. In alle verscheidenheid, die Europa kenmerkt, moeten we ons nog één kunnen voelen. Bovendien mag men niet vergeten dat niet alleen de Europese bevolking verdeeld is over dit vraagstuk, maar ook de bevolking van de kandidaat-lidstaten (bvb. in Oekraïne en Turkije). Een preferentieel partnerschap in het kader van het nabuurschapsbeleid kan daarom misschien meer soelaas bieden. Kortom, de Europese Unie is niet louter een economisch verband, het is ook een politiek vredes- en vooruitgangsproject van landen die elkaar in gemeenschappelijke belangen, waarden en normen gevonden hebben. Een uitbreiding zonder te reflecteren over onze identiteit als Europeanen, over wat ons als Europese burgers bindt, dreigt ons van elkaar te vervreemden. Deze moeilijke vragen dienen dus, vooraleer we nog eens uitbreiden, bediscussieerd te worden. Er is nog veel werk voor de boeg.

2 years 15 weeks ago
EUROPE4YOU
16 December, 2008 - 16:13
34

The E.C. is to slow & to weak with the new countries, I will immigrate if they expand with Turkey, Russia or East European countries.

2 years 15 weeks ago
freddy Vercauteren
16 December, 2008 - 08:56
33

Esprit Pragmatique heeft het al mooi gezegd. Europa is een utopie. Een mooie maar onrealistische droom. De Romeinen en Napoleon hebben het ook geprobeerd, en zij hadden nog wapens om hun doelstellingen te realiseren. Maar de ethnische verscheidenheid, de culturele en sociale verschillen zijn onoverkomelijk. Europa onderkent niet hoe een volk als groep functioneert. De afstanden, letterlijk en figuurlijk, van het beleid to de burger, is te groot. In deze wetenschap staat vast: neem Turkije erbij, en Europa houdt op te bestaan. Europa kan enkel de ambitie hebben van een economisch samenwerkingsverband, voor schaalvergroting van de markt. Meer laat de beperktheid van onze soort niet toe.

2 years 15 weeks ago
Underground69
15 December, 2008 - 15:15
32

Ik vind dat de EU zo snel mogelijk Turkije gelet deze de voorwaarden omtrent mensenrechten naleeft haar lidmatschap moet toekennen.

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 12:34
31

Je dirais dans un premier temps renforcer l’Europe actuelle, sur les points économiques, sociaux, politique et militaire, puis fusionner avec la Russie puis le reste du monde.

2 years 16 weeks ago
Esprit pragmatique
9 December, 2008 - 23:21
30

Tout le monde connait certainement le phénomène de la goutte d'huile versée sur un lac étal : elle forme une immense couche de grande minceur. Couche suffisante pour empêcher l'oxygénation de l'eau sous-jacente.
J'use de cette métaphore pour espérer que des "politiques" + "les eurocrates conseilleurs" cessent de jouer à répandre la goutte d'huile.
D'autres l'ont dit sous diverses formes: cela fait 15 ans qu'on invoque le débat approfondissement VS élargissement.
Rien ou si peu s'est réalisé en ce qui touche le premier point, pourtant une clé d'efficacité!
Dès que des rumeurs viennent de la rue pour crier "au casse-cou", les bannières se hissent pour clamer "l'élargissement est stratégique". Ah? Comme devait stratégiquement l'être un Traité de Lisbonne amenant l'UE à devancer le monde entier dès 2010? Cessons de jouer les utopies pour foncer sur du réalisme!

2 years 17 weeks ago
Katalan
5 December, 2008 - 13:09
29

Ik zie geen graten in de uitbreiding van de Europese Unie. Doch denk ik dat drastische maatregelen meer dan nodig zijn, en in feite reeds lang hadden moeten genomen zijn. Eerst en vooral de COMMUNICATIE. Men is bezig een samenleving te creëren waar men bij wijze van spreken 732 verschillende talen spreekt. Hoe kan men een UNIE vormen, als men elkaar niet begrijpt??? OK, er bestaan mogelijkheden genoeg waarvan prominenten gebruik kunnen maken bij onderhandelingen,wat,tussen haakjes gezegt,handen vol geld kost, maar waar staat de gewone burger/samenleving dan? Alle vormen van media hebben verwezenlijkt, dat de andere kant van de wereldbol onze buren zijn geworden. Het probleem is, wij verstaan elkaar niet !!! VOORSTEL: één wereldtaal(bv. Engels) die van in de kleuterklas wordt onderwezen over de ganse wereld, en de respectievelijke moedertaal als 2de taal. Ik ben er mij van bewust dat dit niet zo voor de hand ligt, maar ze bootsen "THE BIG BANG" wel na,then this must be a piece of cake. Laten we onze trots,chauvinisme en geldzucht inperken om tot een echte UNIE te komen.

2 years 17 weeks ago
pjgent
5 December, 2008 - 12:14
28

Europa heeft zijn culturele en geografisch grenzen bereikt. door het extreemconservatisme van alle landen ten oosten van Duitsland zitten we nu volledig vast. Geen uitbreiding meer, enkel nog preferntiële partnerschappen en eerst orde op zaken stellen in de 27.

2 years 17 weeks ago
charlemagne
3 December, 2008 - 18:16
27

Polo, on est déjà à 27!

2 years 17 weeks ago
Pythéas
3 December, 2008 - 17:19
26

En fin de compte, il n'y a pas d'arguments réellement rationnels pour défendre l'admission de tel ou tel pays. Soyons honnêtes, les raisons fondamentales qui régissent l'élargissement de l'Europe sont sentimentales. Sont européens ceux que nous considérons comme tel. Ne méprenez pas mes paroles pour de la xénophobie. J'accepterai volontiers l'Iran au sein de l'Europe. Cela rendrait la vie de mon épouse bien plus simple. Mais la vérité est que l'Iran n'appartient pas à la sphère historique, géographique et 'ethnique' que nous considérons, dans notre fort intérieur, comme nôtre.

2 years 17 weeks ago
polo
3 December, 2008 - 11:36
25

Nulle part.
La question qu'on doit se poser avant toute chose est la suivante: EST-CE QUE C'EST UTILE ou bien NECESSAIRE? la réponse est non.

Elle n'a pas besoin de s'élargir, déjà qu'à 26 l'Europe a du mal a s'accorder entre elle, qu'elle n'a pas fini de digérer sa dernière fournée de nouveau venu. Ne parlons pas de ce qui se passerais si on passe à 28 30 ou plus encore. J'emploie ce vocubulaire digne d'un gourmand mais c'est volontaire.

Les processus de décisions sont de plus en plus long, les sommets accouchent de souris et avec cela on n'avance pas. A force de trop grossir, on se meut avec difficulté et on sera forcé à l'immobilisme. Qui dit immobilisme d'une institution dit inutilité donc si c'est inutile on s'en passe. Si on s'en passe elle sera oubliée. Que peux faire l'europe si elle n'est plus écoutée? Rien

STOP STOP STOP à l'élargissment et encore plus si la Turquie veut nous rejoindre.

2 years 17 weeks ago
Maria
3 December, 2008 - 11:31
24

Ik stel me ook vragen bij de eventuele toetreding van Turkije bij de EU, vooral omdat er veel druk wordt uitgeoefend door Amerika om dit proces te versnellen zodat Amerika dan (nog) meer invloed kan hebben binnen de EU. Verder moeten we ook stilstaan bij de eventuele gevolgen, toetreding betekent immers vrij verkeer van personen en vele mensen vrezen dan ook exodus van Turken naar andere landen omwille van economische redenen.
Misschien moet de EU dit ook eerst eens becijferen en hierbij stilstaan, want dit kan toch niet de bedoeling zijn.
Bovendien, een land dat problemen heeft met het respecteren van de mensenrechten laten toetreden ligt niet in lijn met basisprincipes van de EU.

2 years 17 weeks ago
juan carlos
1 December, 2008 - 16:12
23

Europa bestaat uit een grote verscheidenheid aan landen met een sterke identiteit. Het mislukken van de eenwording daarvan kan als een signaal worden opgevat dat dit alleen kan via het realiseren van (echte) eenheid in verscheidenheid oftewel via zijnsontwikkeling: de bevrijding uit de gevangenschap van de dualiteit. Temeer daar deze bevrijding een dringende evolutionaire noodzaak is geworden. Wanneer Europa de realisering van deze (echte) eenheid in verscheidenheid ter hand neemt, dan is zij pionier in de bedoeling van de evolutie en maakt zij haar traditionele functie van bakermat van de beschaving oftewel van het in balans brengen van vrijheid en verantwoordelijkheid waar.

2 years 17 weeks ago
richard miller
30 November, 2008 - 17:38
22

La question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est complexe et est abordée selon plusieurs points de vue : culturel, économique, géostratégique, religieux, humaniste...Je suis, pour ma part, un fervent supporter de cette adhésion, principalement pour la raison suivante : je pense que le jour où l'Union Européenne aura été capable de mener à bien tout le processus d'adhésion et d'ouvrir ses frontières à la Turquie, elle aura fait la démonstration qu'elle est, à tous égards, une véritable puissance.

2 years 18 weeks ago
rggmns
28 November, 2008 - 22:13
21

Blijkbaar is zowat iedereen het er over eens: zorg dat het huidige europa werkt alvorens verder uit te breiden. De afstand tussen politiek en burger is al meer dan groot genoeg.

2 years 18 weeks ago
michel vr
27 November, 2008 - 14:44
20

Elargir pourquoi pas, mais l'Europe des régions, pas des nations.
Le concept de nation, ne tient plus la route, il a vécu.
Il faut remettre le citoyen au centre du débat, et je ne suis pas certain d'être représenté correctement par mon pays. Et je pense que cela vaut aussi pour les catalans, bretons, basques, gallois et j'en passe.

Il faudra toutefois revoir le système de gestion de l'Europe ainsi la prise de décision, pourquoi ne pas envisager une union à géométrie variable, à plusieurs vitesse.

Merci

2 years 18 weeks ago
Euro1
27 November, 2008 - 00:00
19

De teneur in dit forum komt erop neer om eerst in de huidige unie orde op zaken te stellen vooraleer verder gedacht kan worden aan uitbreiding. Ik ben hiermee volledig akkoord! Alleen, dat orde op zaken stellen mag niet te lang duren! We hebben gezien dat het ongeveer 10 jaar duurt voor een nieuwe (lees arme) lidstaat op het europesse gemiddelde komt (cfr Spanje, Portugal, Griekenland, ...). Het zal ook ongeveer zolang duren vooraleer de nieuwste lidstaten (bvb Polen, Hongarije, ...) aansluiting vinden. Hoe langer we dus wachten met nieuwe lidstaten toe te laten, hoe langer het duurt voor er een normaal economisch en sociaal evenwicht kan ontstaan binnen de uitgebreidde unie. Verder moet er ernstig nagedacht worden over de grenzsen van de unie zelf. Behoort een land als Oekraîne wel tot Europa?

2 years 18 weeks ago
Saar
25 November, 2008 - 20:56
18

Ik onderschrijf de bezorgheid van sommige deelnemers op dit forum betreffende de mogelijke Turkse toetreding tot de Unie volkomen. Het Europese project is me net iets te dierbaar om het volledig te zien verwateren door een onverantwoorde uitbreiding met een 'goede buur', maar geen gelijkgestemde buur. De meeste Europeanen staan goede relaties met de Turkse republiek niet in de weg, maar slechts een minderheid gelooft dat we over de absorptiecapaciteit beschikken nodig om Turkije tot een volwaardig lid te maken denk ik. De identitaire crisis ten gevolge van een veel te snel verlopen uitbreiding naar het oosten speelt ons nog steeds parten. De negatieve referenda in Nederland en Frankrijk dienen volgens mij deels ook in dit licht begrepen te worden.

Een andere vraag is de uitbreiding van de Unie met de lidstaten van de Balkan, zoals Kroatië, Servië, wie weet Kosovo op een dag. Er kan wat mij betreft geen sprake van zijn om de Unie uit te breiden zonder een verdieping van de Unie, zonder dat de Unie daar zelf klaar voor is. Wie op dit moment over een 'onmiddellijke uitbreiding' spreekt verdenk ik van enige bijbedoelingen. Een uitbreiding van de EU is als het sluiten van een huwelijk: je hebt twee bereidwillige partners nodig, het vereist een grondige (mentale) voorbereiding en een juiste timing. Ik stel vast dat aan al deze elementen helaas niet voldaan is...

2 years 19 weeks ago
billgoldberg
22 November, 2008 - 13:35
17

De EU is nu al een bureaucratisch monster en slecht bestuurd.

Vooraleer men aan uitbreiding denkt, zou men beter eerst de huidige plooien eruit strijken.

2 years 19 weeks ago
Sagesse
21 November, 2008 - 17:01
16

Persoonlijk, vindt ik het geen slecht idee om Rusland in de EU te betrekken. Liefst niet enkel het Europees Rusland, maar geheel de Russische Federatie. Wat betreft Turkije, voor mij mag Turkije binnen. Alleen mag de begeleiding van de EU in de kandidaatlanden verbeterd worden en efficiënter verlopen. Zo kan er meer resultaat worden geboekt en/of sneller verlopen.

Waarom dat ik Turkije erbij wil, is omdat Turkije ook mee gedaan heeft bij de oprichting van enkele europese instellingen. Zodoende vindt ik niet dat Turkije een negatieve aanstoot kan geven voor de EU als het heeft meegeholpen. Voor Rusland, ja, om eerlijk te zijn kan dat wel lang duren.

Verder de uitbreiding van de Europese Unie door voeren, maar tegelijkertijd vereenvoudigingen laten doorvoeren binnen de EU.

2 years 19 weeks ago
JP Soyer
20 November, 2008 - 19:07
15

Pour la troisième fois consécutive, un peuple européen vient de dire non à la poursuite de la construction européenne.

On pourrait regretter que l’un des pays qui ont le plus bénéficié des aides européennes ait été ingrat, mais la sauvegarde des acquis est un fort incitant au maintien du status quo. On pourrait pointer les nombreux mensonges des partisans du non – comme par exemple l’affirmation que le traité de Lisbonne entraînerait la conscription des jeunes Irlandais dans une armée européenne – mais ces mensonges ne peuvent prospérer que parce que les gouvernants ont été dans l’incapacité de dire ce qu’ils feront une fois le traité en vigueur.

En réalité, les leçons des non français et néerlandais n’ont pas été tirées par les gouvernements. Sans projet lisible, ils se sont contentés de répondre aux souffrances économiques des peuples que les remèdes possibles n’étaient pas euro-compatibles. Ils ont continué à soutenir et pour certains à participer à des guerres impopulaires en Afghanistan et en Irak. Ils ont continué à libéraliser les services communs en dépit des bilans négatifs pour les citoyens des expériences déjà menées dans les transports et le marché de l’énergie. Ils ont continué à accumuler les règlements absurdes, tatillons, intrusifs et destructeurs des libertés individuelles. En un mot, ils ont continué des politiques qui laissent les citoyens insatisfaits.

Disons-le franchement. Les gouvernements ont au contraire flatté dans le sens du poil de la bête le nationalisme sous toutes ses formes, le repli identitaire, la xénophobie. Le fascisme et même le nazisme se montrent sans fard dans nos stades. Est-il si étonnant que la solidarité entre les peuples de notre continent ait si peu cours dans nos urnes ?

Les prochaines élections européennes sont l’occasion en or de débattre enfin de ce que nous voulons pour l’avenir de l’Europe. Il y faudrait des partis se regroupant par famille philosophique au niveau européen pour présenter un projet cohérent et éviter de ne parler encore une fois que des problèmes nationaux. Il faudrait que ces partis prennent l’engagement de se réunir en Constituante, pour qu’enfin un organe démocratiquement élu élabore une constitution courte et claire. Les juristes objecteront que cela impossible. Mais les politiques doivent dire que cela est nécessaire si nous voulons continuer l’aventure commune et échapper au déclin faussement inéluctable de notre modèle social. Cela permettrait enfin de s’affranchir de l’absurdité de ratifications à l’échelon national, où inévitablement les problèmes locaux prennent le pas sur l’intérêt commun.

2 years 19 weeks ago
Paulo7850
20 November, 2008 - 16:04
14

Fais à la va-vite, sans réflexion à moyen et long terme.

il est plus que temps de passer réellement à l'UE et de laisser à l'histoire l'héritage de 14-18 qui n'a fait qu'accentuer le concept d'état-nation.

les goths, wisigoths, francs, saxons, angles, ... sont morts.

Laissons tous ces morts où ils sont et passons à l'avenir.

En attendant, pas d'élargissement, on ne sait déjà pas résoudre les problèmes actuels, l'UE se présentant à l'extérieur à l'image de la Belgique avec son bataillon de ministres, de chefs de cabinets et de conseillers suivant le Prince Philippe...

Le ridicule ne tue pas, c'est dommage.

2 years 19 weeks ago
antoine.rousseaux
20 November, 2008 - 14:35
13

Le processus de Barcelone doit proposer un élargissement de l'Europe au pourtour de la Méditerrannée. L'Europe n'est pas seulement une conception géographique, c'est aussi et surtout une réponse aux défis de sécurité, de dialogue, de prospérité et de libre échange.

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 14:29
12

Als ze eerst is proberen een "eenheid in huidige staus te brengen inplaats van er nog wat armoeizaaiers bij te nemen.Want de kanidaat landen willen bij de EEG vanwege economische reden en het geld dat ze krijgen niet uit naasteliefde of mensenliefde.

2 years 19 weeks ago
aloisd1
19 November, 2008 - 22:52
11

Je n'ai rien contre l'élargissement de l'Europe aux pays comme la Turquie,les ex. républiques yougoslaves ou encore les proches pays de l'ex. U.R.S.S.,mais à mon sens,il est bien davantage urgent de consolider l'Europe actuelle en adoptant cette constitution tant décriée,et même d'aller bien au delà,car pour que l'Europe aie un peu de crédibilité dans le concert mondial,il faudrait qu'elle puisse parler d'une seule voix et nous épargner la cacophonie actuelle.Si l'Europe pouvait former un gouvernement unique,imaginons quelle puissance cela représenterait tant en matière économique que politique et sociale.Donc permettons d'abord à l'Europe de se gérer elle même,après oui.

2 years 19 weeks ago
Xavier
19 November, 2008 - 19:47
10

"L'union fait la force". Cela ne vous dit pas quelque chose ? Mais tant que le mode de fonctionnement actuel n'est pas réformé, il me parait impossible d'envisager un élargissement. Faisons d'abord en sorte que cela fonctionne correctement !

2 years 19 weeks ago
A S
19 November, 2008 - 17:02
9

Eerst orde op zaken stellen in het eigen huis, vooraleer het huis nog te laten uitbreiden.

2 years 19 weeks ago
dudealfred
19 November, 2008 - 15:48
8

ça serait sympa. de toute façon il y a toujours eu des problèmes au sein de l'eu, et il y en aura toujours. dire à la turquie ou aux balkans d'attendre qu'on résolve nos problèmes et qu'après ils peuvent rentrer ça revient à dire qu'ils peuvent pas rentrer. Je viens d'une famille de 5,d'un ville de 30.000, d'un pays de dix millions et d'une union de 300 (et des fafiottes) millions. quelque soit l'échelle qu'on prend, il existe toujours des divergences d'opinions, la nécessité de faire des compromis, des questions de valeurs ou de qui n'a pas nettoyé ça chambre et de l'heure à laquelle on peut rentrer. et on s'arrange. Le problème c'est pas l'élargissement, c'est qu'il n'y a pas de circonscription européenne et que chaque pays a son petit représentant, comme à l'ONU. mais c'est pas le but. on est pas obligé d'avoir un dirrigeant de chaque pays, juste un dirrigeant. et alors là, quand chaque élu défend l'entièreté de l'union, et plus son petit pré carré, plus de problème!

2 years 19 weeks ago
Carl
19 November, 2008 - 01:03
7

Ik kan me vinden in de voorgaande reacties: eerst ons Europese huis op orde stellen en dan pas verder uibreiden. En inderdaad, zoals Milo54 terecht stelt, hoort daarbij het duidelijk expliciteren van onze waarden, wat naar mijn mening goed was uitgewerkt in de ondertussen afgevoerde Europese grondwet. Hopelijk wordt dat idee ooit terug opgevist.

2 years 19 weeks ago
JoseAndenne
19 November, 2008 - 00:32
6

C'est déjà assez difficile actuellement de rendre l'Europe efficace pour encore s'élargir et le jour ou ça arrivera encore, ce devra être vers des pays qui sont sur le même continent déjà, je ne vois pas bien la Turquie déjà Européenne, il ne faut pas pousser même si ça arrange certaines personnes et surtout les lobbys, une chose qui serait à éradiquer dans l'entourage du parlement et de la commission Européenne, vous devez penser Messieurs que vous êtes là pour être au service des citoyens et pas l'inverse, c'est l'impression que le citoyen lambda ressent envers l'UE trop renfermée sur elle même et trop déconnectée de la réalité de la vie. Elle ressemble presque à un réservoir à voix entre deux élections pour être au calme et surtout y faire oublier certaines erreurs commises ici en Belgique

2 years 19 weeks ago
MarieAnne
18 November, 2008 - 20:24
5

Attendons, réfléchissons et avant tout balayons devant notre porte. Terminons BIEN ce qui est commencé avant d'aller plus loin. Il y a encore tant à faire !

2 years 19 weeks ago
soulala
18 November, 2008 - 18:40
4

S'il y a du chaos dans cette epoque, il ne serait pas tres raisonnable de s'elargir.
En plus, l'UE semble toujours comprise tres differemment par differents pays.

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 18:33
3

Je la vois d'une manière progressive. Il faut en effet "digerer" les adhésions avant d'en effectuer de nouvelles.
Je la perçois aussi de manière géographique. Seuls peuvent adhérer, selon moi, les pays dont le territoire se trouve totalement sur le continent européen (donc pas la Turquie ni la Russie, ni le kasakhstan) ou dans l'Atlantique. Les pays eurasiens peuvent (doivent?) tout de même faire partie d'un partenariat privilégié et être, qui sait, soutenus dans la création d'une "Union eurasienne" soeur de la nôtre.
Les élargissements devraient se faire, selon moi, par référendum au niveau du pays demandeur mais aussi au niveau de l'Union.

2 years 19 weeks ago
pgmouzelard
18 November, 2008 - 18:00
2

Je pense qu'il ne faut pas "élargir pour élargir".
L'Europe ne doit pas s'agrandir à tout prix! Surtout si sa population en est plus que réticente...

2 years 19 weeks ago
Milo54
18 November, 2008 - 12:27
1

A l'intérieur de l'espace européen il nous arrive de douter de la plus value de l'union. Mais les pays qui sont à nos frontières eux n'en doutent pas puisqu'ils veulent la rejoindre. Ces candidatures reposent régulièrement la question des frontières de l'union et de ses valeurs. Ne nous voilons pas la face, c'est la candidature de la Turquie qui interpelle. Elle nous oblige à (re)définir nos valeurs et les buts de l'union. Et là commence la vraie ambiguïté. Si on se limite à de très grandes valeurs (droits de l'homme, démocratie, libre marché, etc...), on s'appuie sur des valeurs universelles que la Turquie aura tôt fait de rejoindre. Si nous sommes plus précis dans nos valeurs, nous mettons en évidence nos actuelles contradictions internes. Comme beaucoup, je pense que tant que nous n'aurons pas renforcé notre organisation interne, approfondi ce que nous voulons faire ensemble et effacé certains de nos reflexes nationalistes, l'élargissement à la Turquie devra être bloqué.