Gesundheit, Umwelt und Energie

Welche Anstrengungen müssen unternommen werden, um den Klimawandel zu bekämpfen? Zu welchen Anstrengungen sind Sie bereit, um dieses Ziel zu erreichen?
vor 2 Jahre 13 Wochen
Charlotte Cantrijn
2 January, 2009 - 02:05
36

Correcte informatieverspreiding is de allerbelangrijkste inspanning die geleverd zou moeten worden om klimaatsverandering tegen te gaan. Informatie over de oorzaken, de (on)zekerheden en de mogelijke oplossingen kan leiden tot een mentaliteitswijziging bij de bevolking van de geïndustrialiseerde landen. Ervan uitgaande dat leiders van die landen verantwoording moeten afleggen aan hun bevolking geeft dit de beste garantie dat het probleem op lange termijn aangepakt zal worden.
De mogelijkheid van eenieder om zich bewuste, logische, doordachte en op lange termijn steek houdende ideeën te vormen over de problematiek staat of valt met het aanbod van duidelijke en correcte informatie. Dit aanbod moet gegarandeerd worden door twee spelers: de overheid aan de ene kant en onafhankelijk en objectieve media aan de andere. Veel van deze informatie is al voor handen voor de geïnteresseerden, in boeken en op het internet. Het is dan ook bedroevend om zelfs op deze pagina verwijzingen naar pure desinformatie terug te vinden, zelfs door mensen die zich als kritisch en pragmatisch profileren.

---

Om alvast enkele misverstanden uit de wereld te helpen, hieronder enkele reacties op eerdere posts:

-

@ Adeline, 20-11-2008
Het is juist dat “de natuur” 220 gigaton (Gton) CO2 per jaar uitstoot. Meer nog, 220 Gton CO2 is enkel het aandeel uitgestoten door de aanmaak van vegetatie. Daarnaast wordt er door de afbraak van organisch materiaal door dieren en microben (rotting) nog eens zoveel uitgestoten. Dat maakt dus een totale uitstoot van 440 Gton CO2 per jaar ten gevolge van aanmaak en afbraak van vegetatie. Daarenboven stoten bepaalde delen van de oceaan (afhankelijk van hun biologische activiteit) nog eens 330 Gton CO2 per jaar uit.
Met tenminste 770 Gton CO2 uitstoot door natuurlijke processen per jaar, waarom worden er dan nog zorgen gemaakt over de ca. 26.4 Gton CO2 die jaarlijks ten gevolgen van menselijke activiteiten uitgestoten wordt (ontbossing niet inbegrepen)?

Omdat de natuur naast CO2 bronnen ook zogenaamde “CO2 sinks” (CO2 opvang- en opslagplaatsen) bezit. Zo wordt er door het proces van fotosynthese jaarlijks ongeveer 440 Gton CO2 gebonden en dus uit de atmosfeer gehaald. Daarnaast nemen de oceanen zelfs meer op dan de 330 Gton CO2 die ze jaarlijks produceren.
De natuur controleren moet dus niet. Ze controleert zichzelf. Ze controleert zelfs een deel van de menselijke uitstoot, want 40% van de CO2 die uitgestoten wordt door menselijke activiteit wordt geabsorbeerd door de oceanen. Slechts de overblijvende 60% zorgt effectief voor concentratieverhogingen in de atmosfeer.

De bijdrage door menselijke activiteit doet er dus wel degelijk toe.

-

@Esprit Pragmatique, 29-12-2008
Bjorn Lomborg is een academicus en expert in “game theory” (een tak van de toegepaste wiskunde) en heeft wat kaas gegeten van economie. Hoewel Lomborg dus geen klimaatwetenschapper is, doet hij wel voortdurend (slecht gefundeerde) uitspraken over de juistheid van wetenschappelijke publicaties met betrekking tot klimaatsverandering. Dat dit tot verwarring en desinformatie kan leiden bij iemand die niet thuis is in de academische literatuur, is begrijpelijk. Wetenschappelijke bewijzen zijn altijd slechts de waarheid tot het ogenblik waarop wetenschappelijk het tegendeel bewezen is. Spijtig genoeg komen Lomborgs argumenten precies daar steeds tekort: Ze missen een goede wetenschappelijke basis en zijn enkel gericht op het verwarren van de lezer.

Het is dan ook geen verrassing dat alle artikels die Lomborg heeft gepubliceerd, enkel gepubliceerd zijn in vulgariserende of zelfverklaarde wetenschappelijke tijdschriften die geen wetenschappelijke kwaliteitscontrole door middel van “peer review” hanteren.

Om gefundeerde en betrouwbare informatie te hebben, is het het beste om zich te wenden tot wetenschappers die thuis zijn in het vakgebied van de klimaatwetenschappen en die niet enkel in op sensatieberuste tijdschriften publiceren of voor naar de mond van lobbygroepen spreken (dit laatste geldt zowel voor de voor- als tegenstanders).

-

@Ryan, 29-12-2008
“Ik denk dat we onze inspanningen moeten bewaren voor het bestrijden van vervuiling in plaats van klimaatsveranderingen.”

Vervuiling definieer ik voor deze uitspraak als de aantasting van de natuurlijke omgeving door de mens. Klimaatsverandering is het gevolg van langdurige vervuiling van de atmosfeer door onnatuurlijk hoge concentraties van broeikasgassen. Vervuiling aanpakken kan dus niet losgeschakeld worden van klimaatsverandering. Het zou inderdaad een goed idee zijn om naar vervuiling in het algemeen te kijken en niet enkel naar de broeikasgassen. In de geglobaliseerde wereld waarin we leven kan echter een globale aanpak van vervuiling de enige oplossing op lange termijn bieden. Grote inspanningen leveren op de ene plaats om dubbel zoveel te vervuilen op een andere breedtegraad is enkel maar verspilling van broodnodige (intellectuele) energie en lost niets op. Spijtig genoeg blijkt een internationaal akkoord over een zestal broeikasgassen al moeilijk onderhandelbaar. Het toevoegen van andere vervuilende stoffen met impacts op andere schakels van het aardse ecosysteem lijkt vrij onrealistisch op dit ogenblik.

vor 2 Jahre 13 Wochen
ryan
29 December, 2008 - 21:45
35

Op het niveau van de aarde en de evolutie van de soorten zijn de beloofde klimaatsveranderingen onbelangrijk. Ongeveer 250 miljoen jaar geleden was er een samenloop van catastrofen, waardoor driekwart van de soorten op aarde is verdwenen. Het is de enige massa-extinctie waarbij insectensoorten het niet hebben overleefd: een derde is toen verdwenen. Er is dus wel degelijk een sterkere tegenstander dan de mens als het aankomt op het vernietigen van biotopen, het uitroeien van soorten en het veranderen van het klimaat: nl. de aarde zelf. Ik weet niet in hoeverre de voorspelde klimaatsveranderingen een invloed zullen hebben op de mens, maar ik kan wel verzekeren dat er geen klimaatsveranderingen nodig zijn om hongersnood en ziekte in de wereld te helpen. Het punt is dat we het met een korreltje zout moeten nemen en niet enkel vanuit ons perspectief moeten kijken. We niet waar we naartoe gaan, maar wel waar we vandaan komen. Zouden we dan misschien niet beter iets doen aan andere milieuproblemen die er al zijn? Bovendien weten we niet met zekerheid wat er zal gebeuren als we op het punt van no return zijn beland. Wie weet, misschien zijn we er al voorbij. Ik denk dat we onze inspanningen moeten bewaren voor het bestrijden van vervuiling in plaats van klimaatsveranderingen.
.
Ik ben zelf bereid om meer de fiets te gebruiken (hoewel ze een fiets zouden moeten ontwerpen die de fietser afschermt van neerslag en wind!). Ik zou het ook geweeeldig vinden als er meer belang zou worden gehecht aan verpakkingen, in het bijzonder het verkleinen van het aandeel in verpakking van een product. Zo wordt de afvalberg sterk verminderd. Of nog bijvoorbeeld ontbijtgranen verpakt in gerecycleerd papier, of straatlampen die enkel LED's hebben ipv gloeilampen. De persoonlijke bijdrage zit m vanzelfsprekend in de kleine dingen. Wat als brussel, zoals het bij londen deels het geval is, verkeersvrij wordt verklaard?
.
Wat onze inspanningen ook zijn, ik kijk al uit naar het moment waarop het economisch niet meer rendabel zal zijn om petroleum, aardgas of steenkool uit de aarde te halen, zodat we verplicht moeten overstappen naar milieuvriendelijker vervoer.

vor 2 Jahre 13 Wochen
Esprit pragmatique
29 December, 2008 - 12:18
34

Le climat ... c'est un question de ressenti et de contexte.
Demandez l'avis d'un gars dans l'extrême nord sibérien ou d'un gars du Sahel : deux perceptions.
*
Le climat ... c'est un question de comportements individuels, avant d'être globalisés.
Originaire de la campagne (vie de rigueur) je m'impose un mode de vie un rien contraignant, sans verser pour cela dans le stoïcisme ou la martyrologie mentale!
En résultat de quoi viennent des économies énergétiques de 20 à 25% réalisables sans souffrances...
*
Ah, si tout le monde agissait de cette façon (comportementale), s'ajoutant aux actions d'INNOVATION permanente pratiquée dans l'industrie, le GIEC trouverait moins de justifications à nous imposer cette "manipulation sociétale" comme il (GIEC) s'y emploit depuis 1992 et pour longtemps encore! Car vient le langage "politiquement correct" ou "langue de bois", un langage pratiqué aujourd'hui par tout responsable ... prié de s'exprimer selon un nouveau conformisme mental qui nous est imposé par certaines minorités. Avons-nous remarqué comment les MEDIAS se font complice d'idées préconçues, par goût du sensationnel?
*
Qui peut prédire à horizon d'un siècle, alors que la météo ne sait raisonnablement extrapoler à plus de 4-5 jours? Evidemment: météo = prévisions à court terme, tandis que climatologie = regards sur du long terme, au départ d'un examen d'un passé suivi de projections "probabiliste" avec +- de méthode scientifique entremêlée et de longues palabres idéologiques et de toute la subjectivité humaine. Pas bon à rappeler que ceci?
Dans une page Opinion-Environnement du journal LaLibre (20/12/08, p.45) Bjorn LOMBORG (prof. contrarian, DK) rappelait opportunément:
«Oui, le réchauffement climatique est un fait, et l'humanité en est PARTIELLEMENT responsable, mais attention aux analyses des faits scientifiques soi-disant irréfutables»! Et de noter dans cet article une douzaine d'observations à méditer... par ceux qui le veulent vraiment.
*
A chacun -citoyen- de lire ces exemples impertinents et de décider en conscience (individuellement, politiquement) sur la manière d'agir et de se COMPORTER au quotidien, sans le CONFORMISME décrété. CQFD.

vor 2 Jahre 14 Wochen
Luc Vander Elst
23 December, 2008 - 13:30
33

Het gebruik van bedrijfswagens moet internationaal worden ontmoedigd. De fiscale en economische voordelen van bedrijfswagens voor gebruikers en bedrijven moeten worden gecompenseerd voor zowel de gebruikers als de bedrijven. Het wagenpark dat dagelijks (verplicht) in de file staat, omdat het gebruik van dat vervoermiddel fiscaal en financieel interessant is, kan zo verminderd worden met ongeveer 25%. De fiscale aanmoediging van bedrijfswagens heeft op langere termijn een contraproductief effect, omdat het mede oorzaak is van heel wat file-ellende. De voordelen die bedrijven (en werknemers) halen uit hun bedrijfswagens, worden ruimschoots tenietgedaan door het tijdverlies, het (overbodige) meerverbruik, de gemiste afspraken, de (gezondheidsschadende) stress, enz. die de files veroorzaken. Mogelijkheden zijn de mobiliteitscheques (waardoor een bedrijf andere vormen van (openbaar) vervoer fiscaal interessanter kan maken voor zijn werknemers), maar ook de oordeelkundige inplanting van bedrijven, het clusteren van bedrijven, het nauwgezet opstellen van vervoersplannen door meerdere bedrijven samen, de organisatie van gezamenlijk vervoer, enz.
De besparing inzake uitstoot zou aanzienlijk zijn en ook de economie zou er op termijn wel bij varen. Alleen durven de beleidsverantwoordelijken hun verantwoordelijkheid niet opnemen, omdat de autolobby (en de angst voor banenverlies in die sector) nog te sterk is. Maar mensen zullen zich altijd blijven verplaatsen. Een dalende automarkt wordt gecompenseerd door een stijging in een andere vervoersmarkt en dus zal jobverlies in de ene markt gecompenseerd worden door jobwinst in de andere markt.

vor 2 Jahre 14 Wochen
ncariat
23 December, 2008 - 12:27
32

Je pense que l'approche doit être globale et que plusieurs types de mesure doivent être prises. Il faut noter que beaucoup de bonnes initiatives ont d'ores et déjà été prises.

1) D'abord de grandes orientations programmatiques comme celle du paquet énergie climat (20% d'énergies renouvelables en 2020)

2) En interdisant purement et simplement certains produits: certains pesticides (comme cela a été fait cette semaine par une directive) mais aussi les sacs plastiques, certaines substances chimiques, certains types d'ampoule. Ces initiatives ont déjà été prises mais il faut continuer dans cette voie en identifiant les produits nocifs et/ou énergivores.

L'approche peut être graduelle: on peut imposer par paliers que les voitures rejettent de moins en moins de CO2, on peut aussi interdire au fil du temps des appareils énergivores. Ainsi, les frigos par exemple, sont classés par une lettre en fonction de leur efficacité énergétique (A étant la meilleure cote). Et bien il est possible d'interdire graduellement, purement et simplement les appareils les plus consommateurs énergies. (On interdit les E à telle date, puis les D)

3) Il est également possible, sans interdire purement et simplement, ou afin d'accompagner le processus vers l'interdiction, d'appliquer une fiscalité différenciée.

Il serait par exemple possible d'appliquer un taux différencié de TVA sur certains produits, en favorisant les produits les plus écologiques et en pénalisant du même coup les autres, afin de poussser le consommateur à s'orienter vers les premiers.

4) Il est également important d'interdire ou de fortement pénaliser pécuniairement certains comportement qui sont des désastres écologiques, comme par exemple:
-"les sauts de puce" dans l'aviation: la possibilité pour un avion de décoller de faire escale 100 km plus loin et de repartir.

- Limiter à terme le recours au transport aérien pour des trajets de moins de 1000 Km, en les pénalisant fiscalement afin d'orienter le voyageur vers le rail. Ce qui implique bien entendu de soutenir les projets de développement de trains à grande vitesse à travers l'Europe. Ce qui, au passage, serait hautement créateur d'emploi.

- Empêcher que des crevettes pêchées en Mer du Nord, soient envoyées par avion frigorifié pour être épluchées au Maroc et reviennent le jour même parce cela coûte moins cher. Il s'agit de mettre en place un mécanisme d'interdiction ou un mécanisme de pénalisation fiscale qui ne rende plus le procédé avantageux.

5) Imposer pour toutes les nouvelles constructions des normes écologiques plus contraignantes qui mettent en avant l'isolation et l'économie d'énergie. Cela permettra aussi de créer de l'emploi

vor 2 Jahre 14 Wochen
Malinwa
21 December, 2008 - 20:33
31

Dit moet mondiaal aangepakt worden, maar we weten allemaal dat dit niet makkelijk is.
Zonne-energie moet volop gepromoot en gesubsidieerd worden. Maatregelen zoals een tijdelijk smog-alarm in Vlaanderen zijn slechts een pleister op een houten been.
Ik ben bereid om inspanningen te leveren in de mate van het mogelijke, maar ik ben niet bereid om veel meer te gaan betalen voor bv. elektriciteit bij sluiting van de kerncentrales. Dit zou naar het schijnt 10x meer kosten dan de huidige (dure) prijzen.
Welke inspanningen dat dit zijn, kan ik nu niet zeggen. Eerst moet ik lezen wat er wordt voorgesteld en ik ben daar op vandaag niet van op de hoogte.

vor 2 Jahre 15 Wochen
FEB-VBO
19 December, 2008 - 16:12
30

De klimaatverandering is een feit en de wereld moet ingrijpen. Dit houdt in dat iedereen – de overheid, de ondernemingen en de hele bevolking – zijn gedrag zal moeten aanpassen om tot een koolstofarme samenleving te komen.
Twee zaken willen we benadrukken. Vooreerst is de industrie een belangrijk puzzelstuk voor de oplossing van het klimaatprobleem. Ze heeft reeds enorme inspanningen geleverd om haar uitstoot te verminderen en bovendien speelt ze een steutelrol in de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten die een bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast pleiten wij resoluut voor een internationaal klimaatakkoord waarbij wereldwijd een echt level playing field gecreëerd wordt.
De term “klimaatakkoord” doet velen spontaan denken aan maatregelen om de vervuiling door de industrie tegen te gaan. Al te vaak wordt echter vergeten dat de industrie slechts een beperkt aandeel heeft in de globale uitstoot van broeikasgassen. In België is de industrie er overigens als enige in geslaagd om haar uitstoot te beperken. Tussen 1990 en 2005 werd de uitstoot van broeikasgassen door de industrie teruggedrongen met 14%. In dezelfde periode stegen de broeikasemissies van transport en huishoudens met respectievelijk 29,5% en 11,6%. Sedert 2000 tonen de zogenaamde ‘benchmark-convenanten’ in ons land dat de industrie zich vrijwillig wil engageren om wereldleider te zijn en te blijven op het vlak van energie-efficiëntie. Om deze doelstelling te bereiken hebben de Belgische bedrijven zwaar geïnvesteerd in aanpassingen en integratie van hun productieproces. Duidelijk met succes. De uitstoot van CO2 is in België verminderd. Recente cijfers bevestigen dit en de Europese Commissie heeft dit ook expliciet toegegeven in haar rapporten.
Bovendien is het net de industrie die door innovatie en door technologische vooruitgang oplossingen kan bieden voor de klimaatverandering. Denken wij bv maar aan de ontwikkeling van lichte materialen voor auto’s, vliegtuigen of verpakkingen die de energieconsumptie drastisch verlagen, of nog, aan efficiënte componenten zoals banden of hybride technologieën die de CO2-uitstoot drastisch verminderen.
Op de Europese Top in Brussel van 10 en 11 december bereikte de EU een akkoord over haar energie- en klimaatpakket. Het VBO is tevreden dat er een akkoord werd bereikt. De strijd tegen klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Zoals reeds gezegd zullen de ondernemingen hun verantwoordelijkheid nemen.Maar ondanks de specifieke maatregelen om ‘carbon leakage’ te vermijden en om zo de productie niet te zien verdwijnen naar plaatsen buiten de EU, blijven wij bezorgd. De combinatie van louter unilaterale EU-engagementen en de invoer van een veilingsysteem van emissierechten leidt onvermijdelijk tot een verzwakte concurrentiepositie van onze industrie.
De concurrentieverstoring van het intracommunautaire naar het extracommunautaire niveau verleggen, brengt geen zoden aan de dijk. In tegenstelling tot hetgeen in de media veelvuldig verkondigd werd, is het akkoord helemaal geen ‘free lunch’ voor de industrie. Zij zullen 21% minder CO2 moeten uitstoten tegen 2020. Bovendien zal er, naast de 21%-reductie, een solidariteitsbijdrage moeten geleverd worden aan de minder begoede EU-Lidstaten. Tenslotte, mag men niet uit het oog verliezen dat de industriële vestigingen van sectoren die onderhevig zijn aan internationale concurrentie enkel 100% gratis emissierechten zullen ontvangen indien ze gebruik maken van de best beschikbare technologie. Dit betekent dat vele ondernemingen die op internationaal vlak kwetsbaar zijn toch emissierechten zullen moeten aankopen via veilingen!
Dit alles toont eens te meer aan dat een internationaal level playing field absoluut nodig is. Alleen dan kunnen de ondernemingen mondiaal op gelijke voet hun activiteiten uitoefenen en efficiënte oplossingen voor de klimaatproblematiek aanreiken aan de andere actoren zoals transport en huishoudens. Dit is de weg die Europa moet bewandelen!

vor 2 Jahre 15 Wochen
doat
17 December, 2008 - 16:20
29

Encourager les états membres à développer l'offre de transport en commun et élaborer une directive imposant aux états membres de développer des incitants fiscaux propres à promouvoir l'utilisation des transports en commun, tant par les individus que par les entreprises.

Elaborer une directive imposant aux états membres de développer des incitants fiscaux propres à promouvoir l'éco-construction et l'efficience énergétique des bâtiments et de tous les appareils consommateurs d'énergie.

Personnellement, j'ai déjà réalisé beaucoup de progrès (maison bien isolée, passage de la voiture individuelle au transport en commun depuis début 2000 pour tous mes déplacements domicile-travail, alimentation à empreinte écologique réduite, ...), et suis prêt à aller plus loin, et à encourager mes semblables à me suivre sur ce beau chemin, et d'autant plus si l'état y encourage davantage encore le citoyen, et met en place les structures appropriées et adéquates (transports publics, incitants fiscaux, conseils judicieux, sensibilisation, ...)

vor 2 Jahre 15 Wochen
wittmann
14 December, 2008 - 07:49
28

Strengere doelstellingen opleggen inzake hernieuwbare energie en ook een krachtiger beleid inzake de verplichtingen die aan de autosector opgelegd worden.

vor 2 Jahre 16 Wochen
reinaut
13 December, 2008 - 13:27
27

De tijd dat iedereen kon beschikken over een eigen wagen, dient definitief afgesloten te worden. Dit vereist een totale ommezwaai in de automobielsector, waar Europa vinnig dient op in te spelen.

Hoe moet mobiliteit gezien worden?
Via een volledig gedecentraliseerd systeem waarbij enkele wagens een grote groep mensen 'dienen' om moeilijke verplaatsingen te maken. Andere verplaatsingen zullen met het openbaar vervoer en de fiets moeten gebeuren. Het is niet langer houdbaar iedereen het recht op een eigen wagen te geven. De druk op het leefmilieu blijft maar toenemen, een andere levenshouding is noodzakelijk. Europa moet hier het gepaste antwoord op geven, via een geïntegreerd mobiliteitsplan.

Ook op andere vlakken, zoals voedselproductie, is een Europees beleid noodzakelijk. Het stimuleren van monoculturen in de landbouw mag niet langer de budgetten opslorpen. Opnieuw, een gedecentraliseerde productie van groenten en fruit - de basisbehoeften van de mens - kunnen heel wat transport voorkomen.

Slechts enkele visies, zo zou ik - en ongetwijfeld duizenden anderen - nog uren kunnen doorgaan.
Slotconclusie: Europa en een duidelijke, groene, Europese visie is meer dan ooit nodig!

vor 2 Jahre 16 Wochen
Michaël
10 December, 2008 - 16:06
26

Si l'UE était cohérente dans ses politiques, nous ferions déjà un grand pas en avant.

Combien les Etats membres - y compris la Belgique - dépensent-ils chaque année pour soutenir des activités polluantes et dommageables à l'environnement (subsides au secteur du charbon, aux transporteurs routiers, au nucléaire, à certaines pratiques agricoles ou piscicoles, etc.).

La Commission européenne a proposé dans sa stratégie de développement durable, adoptée par le Conseil européen de juin 2006, d'effectuer une analyse de ces subsides et de les supprimer progressivement. Je ne pense pas que le travail ait beaucoup avancé à ce sujet.

La Belgique effectuerait un travail intéressant et potentiellement efficace si elle essayait de faire progresser les choses à ce sujet au niveau européen.

vor 2 Jahre 16 Wochen
Ruut
10 December, 2008 - 11:42
25

Je ne suis prêt à ne faire aucun effort.

C’est a l’état de faire en sorte que quelque soit mes actions elle n’ait aucun impacte.

Comme par exemple en interdisant la vente de tout véhicule neuf qui ne soit pas électrique ou a hydrogène.

J’en ai marre de payer des éco taxes pour rien.

Nous avons la technologie pour que nos actions ne génèrent aucun impacte environnemental sans devoir changer nos habitude ni notre mode de vie, en changeant simplement les produits vendus.

Faites-le.

vor 2 Jahre 16 Wochen
Mornagest
8 December, 2008 - 21:43
24

Une action globale est indispensable ; l'Europe intervient bien sûr à ce niveau, pour l'intérieur de ses frontières, mais aussi comme incitateur envers le reste du monde, notamment les États-Unis, la Chine et l'Inde.

Concrètement, cela passe par des législations plus rigoureuses en matière d'émissions de gaz à effets de serre. Récemment, une directive est passée, limitant les émissions de CO2 à 135g/km avant 2015. C'est trop peu contraignant ; les constructeurs sont déjà souvent en-dessous de cette limite, et cela n'a pour ainsi dire aucun impact positif sur le climat, dont les boulversements s'accélèrent au contraire.

De même, favoriser les transports en communs publics (pour garantir un accès à tous moyennant des tarifs démocratiques) sont une évidence qu'il est cependant bon de rappeler. Notamment et surtout en ville. Je prends l'exemple de la ville de Liège qui compte plus de 100.000 habitants, et qui ne dispose que d'une offre en bus... ni tram (il existait avant mais a été supprimé), ni métro (les travaux sont plus coûteux, malheureusement)...

Toujours en ville, les pistes cyclables bien aménagées (séparées physiquement des voies carrossables) sont un bon moyen de promouvoir la mobilité, et donc d'éviter des embouteillages dont les conséquences sont désastreuses sur la qualité de l'air.

Tout ceci au niveau des particuliers et usagers... pour les entreprises, la possibilité d'acheter des quotas de pollution est proprement - si j'ose dire - scandaleuse ; c'est encore un moyen de favoriser les plus riches et enfoncer un peu plus les pauvres dans leur spirale infernale. C'est également vrai (encore plus ?) au niveau des États.

Favoriser également le transport de marchandises par frêt ferroviaire est une autre possibilité afin de désengorger les autoroutes et limiter le trafic de camions.

Le plus important reste enfin de prendre toutes ces décisions, pas une isolée des autres.

Les réductions de pollution, que ce soit l'air, l'eau, les sols... ne peuvent se faire qu'avec des législations adaptées à la situation, qui est plus que dramatique. Les efforts des citoyens sont souvent intéressants et parfois remarquables, mais cela ne suffit pas. Seuls les États ont des moyens de pression sur la plupart des sources de pollution.

Un geste vraiment fort est vital.

vor 2 Jahre 16 Wochen
gamegie
8 December, 2008 - 20:26
23

L'Europe peut inciter les états promouvoir

- la réduction des dépenses énergétiques des ménages par le changement des MENTALITES des pays les plus riches de l'Europe :
réduire le chauffage (nous gardons 18° le jour et 19° le soir),
réduire les déplacements (loisirs des enfants le plus proches possibles de l'habitat et covoiturage systématique lorsque le transport en commun n'est pas possible),
savoir "perdre un peu de temps pour la planète" (les 4 membres de notre famille se rendent à leur travail ou école en train ou en vélo (32 km aller-retour),
favoriser les loisirs peu énergivores (le ski en Belgique, on peut s'en passer, la luge sur les terrils c'est très bien aussi, la marche, le sport collectif tel que foot, tae-kwon do, jeux de pistes du patro sont préférés à la moto par ex. (même si on était fan avant la prise de conscience du réchauffement climatique), la balançoire est préférée à la piscine individuelle),
préférer les fêtes de quartier à taille humaine (plutot que pléthore de festivals)

- la réduction des déplacements à chaque fois que c'est possible : télétravail, développement des commerces locaux, favoriser les emplois proches des domiciles, taxer fortement les transports qui génèrent beaucoup de CO2 (Avion, véhicules trop puissants)

- développement de l'offre des transports public et son accessibilité au plus grand nombre (réduction sur les trains et bus pour les chomeurs pour tous leurs déplacements)

- la sécurisation des déplacements des usagers faible (trottoirs et pistes cyclables convenable et suffisante à chaque réfection de route)

vor 2 Jahre 18 Wochen
kris de cree
28 November, 2008 - 16:15
22

Hieronder worden een hele reeks vallabele argumenten en oplossingen aangehaald. Ik denk echter dat de insteek op korte termijn oplossingen misschien voor een deel noodzakelijk, maar op lange termijn niet doorslaggevend zijn.
Een kilometertax of ander restrictief middel om het aantal kg co2 te verminderen bij transport zal wel helpen, maar geeft ons op lange termijn nog altijd voertuigen die co2 uitstoten.
Dat is een symptomatische aanpak, maar lost de oorzaken niet op. Namelijk het gebruik van fossiele brandstoffen als energie leverancier.

Het belangrijkste wat Europa moet en kan doen is volgens mij investeren in alternatieven voor fossiele brandstoffen. Ik hoor hier kernfusie, ik denk zelf aan zonne-, wind- en zwaartekracht-energie als bijkomende pijlers.
Er moet niet enkel geinvesteerd worden in fundamenteel onderzoek, maar ook en vooral in bedrijven die deze technologien commercialisering.
Naast de energie moet er natuurlijk ook geinvesteerd worden in het gebruik van deze energie. Lees auto's op electriciteit, alternatieven voor auto's, ...

Europa is dan niet enkel duurzaam bezig op ecologisch vlak, maar zorgt er zo ook voor dat haar economie draaiende blijft. Op productie vlak heeft europa al lang de wedstrijd verloren aan andere continenten. Europa heeft een wapen en dat is tecnologische vernieuwing. Als we die gebruiken om duurzamer met onze planneet om te gaan dan hebben we een win win situatie.

van een ecologisch realist,

vor 2 Jahre 18 Wochen
booth bill
28 November, 2008 - 00:15
21

Als eerste inspanning moet er een halt toegeroepen worden aan personen die de massa trachten te hersenspoelen met het maken van filmpjes. Dit is een manier om de klimaatstoestand als een winstgevend verschijnsel te bestempelen. Er mag geen dertig minuten televisie paseren of het klimaat wordt er door gesleurd . Dit lijdt tot overbodig veroorzaken van schuld gevoelens bij de mensen en de massa heeft al stress genoeg . Als u de jeugd bvb. wil wakker schudden over het verkwisten van energie ga dan schoolvoordrachten geven . Neem hiervoor een emmer mee die tien liter water kan bevatten . Tijdens uw voordracht tilt u de emmer één meter hoog op en dit in één seconde en probeer dit enkele keren na elkaar te doen . Daarna vertelt u aan de leerlingen dat u gedurende drie seconden een vermogen van honderd watt geleverd hebt . Dan nodigt u de sterkste van de klas uit om dit ook even te beproeven . Daarna zal het meerendeel wel beseffen wat honderd watt is .

Ten tweede maximaal investeren in onderzoek en verbetering naar kernfusie centrales .Zodat de proefcentrale die gepland is in zuid Frankrijk tegen 2015 zeker operationeel is . De wereld wil vooruit en dat kan niet zonder krachtige energie leverancies . De economie draait volop op massaproductie . Zowat alles heeft electrische energie nodig . Dit kan niet worden voldaan met moderne middeleeuwse technieken.In een verdere toekomst zal men anti materie zodanig beheersen als toepassing voor energie voorziening en die is vrijwel onuitputtelijk. Met kernfusie is het mogelijk om bij massale overschakeling naar electrische aangedreven voertuigen aan de vraag naar energie te voldoen .

vor 2 Jahre 18 Wochen
Saar
26 November, 2008 - 23:20
20

De EU dient te volharden in haar strijd tegen de klimaatsverandering en dient het voorbeeld te geven. Het opleggen van strenge bindende normen voor de uitstoot van CO2 voor de industrie, en in het bijzonder aan de automobielindustrie lijkt mij noodzakelijk. De EU dient zeker niet te buigen voor de chantage van enkele opportunistische lidstaten zoals Polen en massaal te investeren in R&D van groene energiebronnen.
Laat ons niet vergeten dat onze levensstijl ten spijt, de strijd tegen de opwarming van het klimaat maar pas begint, tenminste als we het echt menen. Laten we komen tot een bewustere, duurzamere levensstijl!

vor 2 Jahre 18 Wochen
Tattoo
25 November, 2008 - 20:08
19

Als onze leiders dan toch zo met het milieu inzitten, waarom is het vervuilende diesel dan nog steeds goedkoper dan benzine? Waarom kost het propere aardgas in België dan 40% meer dan in de ons omringende landen? Waarom is het openbaar vervoer dan zo duur? Waarom is een bedrijfsvoertuig dan nog steeds aftrekbaar van de belastingen?

vor 2 Jahre 18 Wochen
sylvie-bxl
24 November, 2008 - 15:38
18

Il est plus que temps de réagir! Les changements climatiques ne sont plus au pied de notre porte mais déjà en train de se produire.
Il faut complètement changer la mobilité européenne. L'air de la voiture individuelle polluante et ultra-consommatrice d'énergie est bientôt révolue!
L'Europe doit prendre le taureau par les cornes, et AGIR!
Personnellement je suis prête à beaucoup pour réaliser cet objectif: j'ai déjà abandonné la voiture individuelle et j'essaie tant bien que mal d'intégrer dans chacune de mes actions au quotidien l'aspect développement durable.
Mais il faut agir sur les transports publics,les transports de biens et les industries.

vor 2 Jahre 18 Wochen
pjansse4
23 November, 2008 - 18:39
17

Er moet werk gemaakt worden van efficienter transport, dit zal onze levenskwaliteit ten goed komen. Een voorstel zou kunnen zijn om te werken aan een efficient (grensoverschrijdend) transport van autos en vrachtwagens per trein. Een lichtend voorbeeld hier is het Zwitsers systeem: een hoge wegentaks voor vrachtwagens, gekoppeld aan een efficient systeem waarbij vrachtwagens per trein door het land vervoerd worden. De combinatie van de wegentaks en het efficiente treinsysteem zorgt voor een vermindering tot 50% van vrachtwagens op de autosnelwegen.

PS: klimaatsverandering is een traag proces wat men niet onmiddellijk voelt en daarom is het voor sommige mensen ongeloofwaardig. Ik verwacht van het voorzitterschap niet dat men zich nog eens gaat bezighouden met uit te zoeken of klimaatsverandering reeel is. Voor de ongelovingen kan men uitleggen dat de strijd tegen klimaatsverandering samenhangt met onafhankelijker worden van buitenlandse energie bronnen en het schoner worden van ons milieu in het algemeen (niet enkel CO2 verminderd als men fossiele brandstoffen verbranding verminderd maar ook bv het kankerverwekkende fijn stof, bezeen, NOx etc.).

vor 2 Jahre 18 Wochen
staf de c
23 November, 2008 - 16:51
16

Europa moet duidelijk meer werk maken van GROENE en DUURZAME energievoorzieningen. Niet alleen omwille van de prijzen en verwachte tekorten, maar vooral om in dit uiterst belangrijk economisch segment minder afhankelijk te worden van derden, vaak minder democratische en politiek instabiele landen. Zo kan Frankrijk bv. eens gaan werk van een getijdencentralë voor de Normandische en Bretoense kusten, waar een enorme hoeveelheid energie letterlijk voor het opscheppen ligt.

vor 2 Jahre 18 Wochen
dem
22 November, 2008 - 17:02
15

De klimaats verandering wordt de nieuwe religie.De kerk heeft met onheils voorspellingen marmeren paleizen gebouwd.L'histoire se répète...je moet gewoon het woord "kerk" vervangen door " Europeese politiekers"

vor 2 Jahre 19 Wochen
billgoldberg
22 November, 2008 - 13:47
14

Ik geloof niet dat er een klimaats probleem is.

vor 2 Jahre 19 Wochen
Euro1
21 November, 2008 - 21:48
13

@ Adeline

Het klopt dat opwarming van de aarde (mogelijk) een natuurlijk proces is. Alleen, de snelheid waarmee dit op dit moment gebeurt is NIET natuurlijk. De natuur heeft niet meer de tijd zich an te passen aan de klimaatsveradering.

vor 2 Jahre 19 Wochen
Euro1
21 November, 2008 - 21:45
12

(weg)transport zorgt voor de grootste uitstoot van CO2. Het is dus evident dat dit wordt aangepakt. Goederen worden vaak duizenden kilometers getransporteerd omdat het nog steeds goedkoper is ze te vervoeren dan ze lokaal te produceren. Dit klopt niet! Als de werkelijke kosten van het transport, dus ook de milieukosten, verrekend worden zal blijken dat transport veel duurder is. Deze milieukosten moeten dan ook alles omvatten. het gaat niet op om vrachtwagens te voorzien van roetfilters en milieutaxen te heffen op brandstof en die dan door te rekenen aan de klant/verbruiker. Ook de onzichtbare kosten van de effecten van de verontreiniging op lange termijn (kosten voor volksgezondheid, overstromingen, ...) moeten mee ingecalculeerd worden. Uiteraard is ook hier niet alles zwart-wit. Voor sommige producten kan vervoer noodzakelijk zijn. Als de producent en de klant kan aantonen dat het ecologisch EN economisch gunstiger is dan lokaal te produceren kan een afwijking toegestaan worden.

vor 2 Jahre 19 Wochen
Euro1
21 November, 2008 - 21:37
11

Beperk nutteloos transport. Italiaanse tomaten worden naar Belgiê vervoerd terwijl er ook in Belgiê lekkere tomaten gekweekt worden! Een verbod op transport van producten die ook lokaal kunnen geproduceerd worden is dus wenselijk. Ik besef dat hierdoor de vrije handel en concurrentie kan ingeperkt worden maar misschien is dat de prijs die we moeten betalen voor een leefbaar milieu. Verder op dezelfde piste kan je je afvragen of het nodig/wenselijk is dat wij exotisch fruit, vlees, groenten of vis consumeren. Waarom eten we druiven uit Zuid-Afrika of bananen uit columbia? Is er dan iets mis met een appel en een peer? Verbiedt of beperk dmv taxen het internationaal of intercontinentaal transport.

vor 2 Jahre 19 Wochen
Euro1
21 November, 2008 - 21:28
10

Vele maatregelen worden nu gestimuleerd door fiscale voordelen (bvb voor zonnepanelen). Dit betekent dat de burger eerst moet investeren en dan pas een jaar (en in 't slechtste geval 2 jaar) later kan genieten van het voordeel. Het zou beter zijn indien het voordeel onmiddellijk an de investering zou afgetrokken worden zodat de burger onmiddellijk het voordeel merkt.

vor 2 Jahre 19 Wochen
AlterSic
20 November, 2008 - 17:13
9

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, je pense que le gouvernement doit faire de réels efforts en terme de gratuité des transport publics par exemple, ou en organisant TOUS les dimanche sans voitures!
C'est certainement aux citoyens de changer leurs comportements, mais c'est à l'Etat, et à l'Europe de leur en donner les moyens!!!
On attend une réelle volonté politique de faire quelque chose.. Parce que nous ne sommes que locataires de cette planète, et que si on ne fait rien, à l'état des lieu on perdra toute la caution!

vor 2 Jahre 19 Wochen
Adeline
20 November, 2008 - 13:43
8

Het zou beter zijn eens de natuur te leren lezen.Alle inspanningen ten spijt kan men de klimaatsverandering niet stoppen het is een natuurlijk fenomeen.Hoe ga je de co2 uitstoot door de natuur zelf onder kontrole houden of verminderen,dit is onmogelijk gezien de natuur per jaar zo'n 200gigaton co2 produceert.

vor 2 Jahre 19 Wochen
Tisikkenie Echtnie
19 November, 2008 - 18:42
7

Op Europees vlak de maximumsnelheid op de autosnelweg vastzetten op 110 km per uur of - waarom niet - op 90 km per uur.

Reden: Tegen 110 km per uur verbruikt een auto al een pak minder brandstof dan aan 120 km per uur. Tegen 90 km per uur verbruik je maar liefst 30 % minder.

Trager rijden = minder brandstofverbruik = lagere brandstofprijzen = het belangrijkste: minder uitstoot.

Op Europees vlak omdat zo'n maatregel op nationaal vlak niet haalbaar is - onze transportsector en onze automobielfederaties zullen nogal protesteren zeker! Als de maatregel op Europees vlak genomen wordt, is het voor alle landen hetzelfde en moet er niet geklaagd worden.

Bijkomende voordelen: trager rijden = minder files = veiliger verkeer = minder ongevallen.

vor 2 Jahre 19 Wochen
B V
19 November, 2008 - 11:14
6

4 grands secteurs de consommation d'énergie : le domestique, le transport, l'industrie et les services

Concernant le domestique :
Personnellement, j'ai déjà fait beaucoup de gestes : panneaux solaires photovoltaïques, citerne d'eau de pluie, isolation maximale, lampes économiques, appareils classe A, éteindre si pas nécessaire, diminuer la température du thermostat à 19,8°C , utilisation du train et à pieds et à vélo quand c'est possible, consommer des produits non surgelés, de saison et locaux. Que puis-je faire de plus maintenant à mon niveau ? Pour l'instant pas grand chose, mais si d'autres possibilités s'offraient, je n'hésiterai pas une seconde.

Donc, dans ce secteur, les pouvoirs publics se doivent de promouvoir tous ces petits gestes pour que tous les citoyens européens les fassent quotidiennement par :
- promotion, éducation, campagnes d'information
- soutien technique et organisationnel en soutenant les réseaux locaux de conseillers (publics ou privés)
- incitants fiscaux (primes pour économies d'énergie ET taxes pour les appareils les plus polluants) permettant que chacun puisse s'y retrouver, des plus démunis aux plus riches

Rien n'est impossible, ce n'est qu'une question de courage et de volonté politique...

Concernant le secteur du transport :
Le problème essentiel est que le pétrole est un secteur captif =>
- Solution à moyen-long terme : promouvoir EFFICACEMENT la recherche sur les modes de transports écologiques
- Solution à court terme : incitants fiscaux positifs et négatifs (primes pour véhicules propres ET taxes pour les véhicules les plus polluants). Il donc certainement être possible d'égaliser ainsi entrées et sorties au niveau du budget afin de le laisser intacte.

Concernant le secteur de l'industrie et des services :
Internaliser les externalités, çàd, faire supporter aux sociétés peu respectueuse de l'environnement le coût écologique, social et moral de leurs activités. C'est seulement ainsi qu'ils changeront leurs comportements.
Une autre solution pourrait être d'obliger les grandes et moyennes entreprises à constituer un nouvel organe interne de pouvoir (à côté de l'AG, du CA et du CE), une sorte de comité d'éthique, qui aurait un pouvoir (+ que consultatif) de contrôle sur les activités et choix stratégiques et techniques de la société. Mais cette solution semble moins praticable et moins efficace que celle d'internaliser les externalités.
En effet, les deux seules lois que connaissentt le secteur privé est celle du marché et de la maximalisation de la rentabilité.

En guise de conclusion, nous sommes donc devant un choix de société : est-ce que l'argent prime tout, même la vie et l'éthique ou est-ce l'inverse ? Vieille rangaine me diront les sceptiques. Mais a-t-on vraiment le choix ? De quoi serez-vous fier au crépuscule de votre vie, lorsque vous en ferez le bilan : "Ah, j'ai fait un max de pognons!!", chouette... ou "Eh, j'ai aidé mon prochain, répandu le bien et rendu une terre agréable à vivre pour moi, ma famille, mes amis et mes descendants". Choix de vie donc... mais aura-t-on toujours le choix donc ?

vor 2 Jahre 19 Wochen
Dufrasne_paul
18 November, 2008 - 23:47
5

Avant de se concentrer sur le réchauffement climatique, il faudrait revoir l'ensemble des données et être sûr de ce qu'il se passe.
Les deniers chiffre (température moyenne, fonte du Groenland, élévation des eaux, ...) montre que les chiffres avancés par le GIEC semblent incorrects, revoir les dernières données me semble, avant de s'impliquer dans cette lutte, une étape primordiale.

vor 2 Jahre 19 Wochen
Paulo7850
18 November, 2008 - 18:12
4

En favorisant les PME, la protection des régions, le protectionisme, .. les citoyens resteront dans leur région car celle-ci pourra pourvoir à ses besoins.

Moins de déplacements, retour à l'habitat local, moins de stress, moins d'autos, ...

C'est l'unique moyen à terme pour bloquer ce qui se passe chez nous.

Enfin, prévoir une politique permettant de se préparer activement aux changements climatiques. Ils sont en cours donc il faudra bien faire avec.

Les bataves rehaussent leurs digues, qu'en est-il du reste?

Tenter de maintenir un existant condamné à coups de budgets faramineux ou consacrer lesdits budgets en permettant l'intégration totale de tous les citoyens de l'UE dans toutes les régions de l'UE afin de faire face aux futurs déplacements de population, à la disparition de nos grands ports de mer, à la perte de terres agricoles, ...

vor 2 Jahre 19 Wochen
pgmouzelard
18 November, 2008 - 17:46
3

Beaucoup de choses sont possibles pour diminuer la pollution, mais cela implique un véritable courage politique et personnel!
Je pense que l'Europe doit obliger les constructeurs automobiles à passer à l'énergie verte (électrique, etc.) et bannir une fois pour toute le pétrole ou du moins diminuer fortement sa consommation!

L'Europe se doit d'investir massivement dans la recherche pour l'énergie propre.

L'Europe devrait inciter les particuliers et leur donner des incitants (fiscaux, réduction de prix à l'achat, etc.) pour que tout le monde puisse acheter des voitures dites "propres", investir dans de l'électricité propre (panneaux solaires, etc.), moderniser sa maison pour qu'elle soit mieux isolée et moins polluantes.

Je suis près à faire beaucoup pour polluer moins. Depuis pas mal de temps, les petites habitudes écologiques entrent dans mes gestes de tous les jours (ne plus utiliser de sac poubelle plastique, éteindre les lampes dès que je sors d'une pièce, etc.) et peut-être faudrait-il plus (et régulièrement) informer la population des "petits trucs à améliorer dans nos habitudes"

vor 2 Jahre 19 Wochen
mathurin
18 November, 2008 - 17:05
2

Sachant qu'une part importante de la pollution est due aux rejets de nos voitures, pourquoi ne pas limiter au maximum les déplacements en voiture en proposant par exemple :
- un site internet national de covoiturage qui permettrait de mieux centraliser les demandes et les offres des gens en matière de déplacement
- favoriser au maximum le travail à la maison
- inciter les employeurs pour afin qu'ils permettent aux travailleurs de prester leurs heures en 4 jours au lieu de 5.

vor 2 Jahre 19 Wochen
plume2008
18 November, 2008 - 10:38
1

Je trouve que si tout le monde faisait un peu attention, genre en utilisant un peu moins sa voiture, en essayant de récupérer les sacs plastiques, etc... Il y aurait déjà beaucoup moins de pollution !

Si chacun faisait un petit effort, les résultats seraient énormes à l'échelle de la planète.